*

Norton SI

In IBM PC compatible computing, a widely used benchmark measurement of a computer’s throughput. Short for Norton System Information, Norton SI is a program included in the Norton Utilities. The program’s composite performance index provides a balanced picture of a computer system’s throughput, including its internal processing speed and the speed of peripherals such as disk drivers. The original IBM 11 provides the base reference of Norton SI 1.0 80386 based machines operating at clock speeds of 33MHz can achieve Norton SI ratings of 40 and higher, which means that the machines run 40 times faster than the oroginal XT. See benchmark, million instructions per second (MIPS)(1), and throughput.

Norton SI Trong lĩnh vực điện toán tương thích với IBM PC, đây là một chương trình kiểm tra được sử dụng rộng rãi để đo khả năng truyền qua của máy tính. Viết tắt của Norton System Information, Norton SI là một chương trình năm trong Norton Utilities. Chỉ số đặc trung tổng hợp của chương trình này sẽ cung cấp cho chúng ta một bức tranh đã được cân đối về khả năng truyền qua của hệ máy tính, bao gồm tốc độ xử lý nội bộ của nó và tốc độ của các thiết bit ngoại vi, như các ở đĩa chẳng hạn. Xem benchmark, million instructions per second (MIPS)(1), và throughput.


Published:

PAGE TOP ↑