*

Norton Utilities

Widely used utility programs for DOS, Windows and Macintosh from Symantec. It includes programs to search, edit and undelete files, restore damaged files, defragment disk and more. Originally from Peter Norton Computing, these programs were the first to popularize disk utilities for the PC.

Norton Utilities Các chương trình tiện ích được sử dụng rộng rãi giành cho DOS, Windows và Macintosh từ Symantec. Chúng bao gồm các chương trình tìm kiếm, hiệu chỉnh và hủy xóa các file, phục hồi các file hỏng, phục hồi các đĩa và hơn thế nữa. Bắt đầu từ Peter Norton Computing, các chương trình này là các chương trình đầu tiên có chức năng phổ biển hóa các tiện ích đĩa cho PC.


Published:

PAGE TOP ↑