*

notation

How a system of numbers, phrases, words or quantities is written or expressed. Positional notation is the location and value of digits in a numbering system, such as the decimal or binary system.

Ký hiệu Phương thức trong đó một hệ thống của các số, các từ hoặc các đại lượng được viết hoặc mô tả. Ký hiệu vị trí là vị trí và giá trị của các chữ số trong hệ thống sô chẳng hạn như hệ thống thập phân và nhị phân.


Published:

PAGE TOP ↑