*

notebook computer

A laptop computer that weighs from approximately five to seven pounds. A notebook that weighs under five pounds is usually called a subnotebook.

Notebook computer Một máy tính sách tay có trọng lượng khoảng năm đến 7 pound. Một quyển vở có trọng lượng dưới năm pound thường được gọi là subnotebook.


Published:

PAGE TOP ↑