*

Novell network

A LAN controlled by one of Novell’s NetWare operating systems. See NetWare.

Novell network Một LAN được điều khiển bởi một trong các hệ đều hành NetWare của Novell. Xem NetWare.


Published:

PAGE TOP ↑