*

Novell(Novell Inc., Provo, UT, ww.novell.com)

Novell was founded as Novell Data Systems in 1981 by Jack Davis and George Canova and initially manufactured terminals for IBM mainframes. In 1983, Ray Noorda became CEO and president of a restructured Novell, Inc., which would concentrate on the development of its NetWare operating system, which became the most widely used NOS in the PC world.

Novell(Novell Inc., Provo, UT, ww.novell.com) Novell được sáng lập với tư cách là các hệ thống dữ liệu Novell vào năm 1981 bởi Jack Davis và George Canova và lần đầu tiên sản xuất ra các thiết bị đầu cuối cho các máy chủ IBM. Vào năm 1983, Ray Noorda trờ thành CEO đồng thời trở thành chủ tịch của một Novell được tái cấu trúc; Novell này sẽ tập trung vào sự phát triển của hệ đều hành NetWare của nó mà đang trở thành NOS được sử dụng rộng nhất trong thế giới PC.


Published:

PAGE TOP ↑