*

nroff(Nontypesetting RunOFF)

A UNIX utility that formats documents for terminals and dot matrix printers. Using a text editor, troff codes are embedded into the text and the nroff command converts the documents into the required output. Complex troff codes are ignored. See troff.

nroff(Nontypesetting RunOFF) Một tiện ích UNIX có chức năng định dạng các tài liệu cho các đầu cuối và các máy in ma trận điểm. Khi sữ dụng một thiết bị hiệu chỉnh văn bản, các mã troff được cài đặt vào bên trong văn bản và lệnh nroff chuyển tài liệu vào trong đầu ra được cần. Các mã troff phức tạp được bỏ đi. Xem troff.


Published:

PAGE TOP ↑