*

NRZI(Non-Returnto-Zero Inverted)

A magnetic recording and data transmission method in which the polarity of the bit is reversed when a 1 bit is encounted. All subsequent 0s following the 1 are recorded at the same polarity.

NRZI(Non-Returnto-Zero Inverted) Một phương pháp truyền dữ liệu và thu tư tính trong đó tính phân cực của bit được nghịch đảo khi một bit một bị chạm trán. Tất cả các 0 theo sau 1 được ghi lại ở tính phân cực.


Published:

PAGE TOP ↑