*

NRZ(Non-Returnto-Zero)

A data transmission method in which the 0s and 1s are represented by different polarities, typically positive for 0 and negative for 1. See NRZI.

NRZ(Non-Returnto-Zero) Một phương pháp truyền trong đó các ký tự 0 và 1 được biểu thị bởi các tính phân cực khác nhau, chủ yếu là dương cho 0 và âm cho 1. Xem NRZI.


Published:

PAGE TOP ↑