*

NSFnet

A widearea network developed by the Office of Advanced Scientific Computing at the National Science Foundation (NSF). NSFnet was developed to take over the civillian function of the U.S. Defence Department’s ARPAnet, which, for security reasons, has been closed to public access. NSFnet provided the comminications hardware for Internet, which is fast emerging as the world’s de facto electronic mail system. See ARPAnet and Internet.

NSFnet Một mạng toàn cục do Office of Advanced Scientific Computing của National Science Foundation (Quỹ khoa học quốc giaNSF) thành lập. NSFnet đã đượ xây dựng để tiếp quản các chức năng dân sự trong mạng ARPAnet của Bộ quốc phòng Mỹ mà vì lý do an ninh, đã được giữ bí mật đối với người ngoài. NSFnet đã được cung cấp phần cứng truyền thông đối với Internet nên đã nhanh chóng hòa hợp và trở thành hệ thống thư điện tử của thế giới. Xem ARPAnetInternet.


Published:

PAGE TOP ↑