*

NSTL(National Software Testing Lab, Philadelphia)

An independent organization that evaluates computer hardware and software. It adheres to controlled testing methods to ensure objective results and publishes its findings in Software Digest Ratings Report and PC Digest.

NSTL(Phòng kiểm tra phầm mền quốc gia, Philadelphia) Một tổ chức độc lập có chức năng đánh giá phần cứng và phần mềm máy tính.
Nó gắn với các phương pháp kiểm trả được điều khiển nhằm đảm bảo các kết quả khách quan và xuất bản các tài liệu của nó về Software Digest Ratings Report và PC Digest.


Published:

PAGE TOP ↑