*

NTFS(NT File System)

A file system used in Windows NT which uses the Unicode character set and allows file names up to 255 characters in length. The NTFS is designed to recover on the fly from hard disk crashes. Windows NT suppots multiple file systems, and it can run with a DOS FAT , an OS/2 HPFS and a native NTFS, each in a different partition on the hard disk. NT’s security features require that the NTFS be used.

NTFS(Hệ thống file NT) Một hệ thống file được sử dụng trong Windows NT mà sử dụng tập hợp ký tự Unicode và cho phép các tên file có độ dài lên đến 255 ký tự. NTFS được thiết kế để khôi phục trên đường bay từ các sự vỡ đĩa cứng. Windows NT hỗ trợ nhiều hệ thống file và nó có thể chạy với một DOS FAT, một OS/2 HPFS và một NTFS tự nhiêu, mỗi yếu tố trong một phần chia khác nhau trên đĩa cứng các tính năng an toàn của NT đòi hỏi NTFS phải được sử dụng.


Published:

PAGE TOP ↑