*

NTSC(National TV Standards Committee)

The U.S. TV standard administered by the FCC that is currently 525 lines transmitted at 60 half frames/sec (interlaced). It is a composite of red, green and blue signals for color and includes an FM frequency for audio and an MTS signal for stereo. NTSC reconvenes to change TV standards.

NTSC(Ủy ban tiêu chuẩn TV quốc gia) Tiêu chuẩn TV Mỹ được quản lý bởi FCC mà hiện thời là 525 dòng được truyền tại 60 t nửa cung/ sec (interlaced). Đây là một tập hợp các tín hiệu màu đỏ, xanh lá cây và xanh da trời và bao gồm một tầng số FM dành cho âm thanh và một tín hiệu MTS dành cho âm thanh nổi. NTSC hợp lại để thay đổi các chuẩn TV.


Published:

PAGE TOP ↑