*

NuBus

A bus architecture (32bits) originally developed at MIT and defined as a Eurocard (9U). Apple has changed its electrical and physical specs for its Macintosh series. Many Macs have one or more NuBus slots for peripheral expansion.

NuBus Một cấu trúc bus (32bits) đầu tiên được phát triển tại MIT và được xác định nhu là Eurocard (9U). Apple đã thay đổi các đặc tả về điện và vật lý của nó đối với các chuỗi Macintosh. Nhiều Mac có 1 hoặc nhiều hơn 1 các khe NuBus đối với sự mở rộng ngoại vi.


Published:

PAGE TOP ↑