*

nuke

To erase an entire directory or disk.

nuke Xóa toàn bộ thư mục hoặc toàn bộ đĩa.


Published:

PAGE TOP ↑