*

null modem cable

An RS232 cable used to connect two personal computers in close proximity. It connects to both serial ports and crosses the sending wire on one end to the receiving wire on the other.

Cập modem rỗng. Một cáp RS232 được sử dụng nối kết hai máy tính cá nhân ở miền lân cận. Nó nối kết với cả hai cổng nối tiếp và đi ngang qua dây gởi trên một đầu cuối này đến dây nhận trên đầu cuối khác.


Published:

PAGE TOP ↑