*

null pointer

In programming, a reference to zero. May be the response of an unsuccessful search function.

null pointer Trong lập trình, một tham chiếu đối với 0. Có thể là sự trả lới của một chức năng tìm kiếm không thành công.


Published:

PAGE TOP ↑