*

null string

In programming, a character string that contains no data.

Chuỗi rỗng Trong lập trình, một chuỗi ký tự không chứa dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑