*

null

The first character in ASCII and EBCDIC. In hex, it prints as 00; in decimal, it prints as a blank. It is naturally found in binary numbers when a byte contains no 1 bits. It is also used to pad fields and act as a delimiter; for example, in C, it specifies the end of a character string.

null Ký tự đầu tiên trong ASCII và EBCDIC. Trong hệ thập lục phân nó in ra như 00, trong hệ thập phân nó in ra như là một ký tự trắng. Nó thường được tìm thấy một cách tự nhiên trong các số nhị phân khi một byte không chứa các bit 1. Nó cũng được dùng để đệm cho các trường và có chức năng như một dấu phân cách; ví dụ, trong C, nó định rõ sự kết thúc của một chuỗi ký tự.


Published:

PAGE TOP ↑