*

Num Lock(NUMeric Lock)

A keyboard key used to toggle a combination number/cursor keypad between number keys and cursor keys.

Num Lock(NUMeric Lock) Một khóa bàn phím được sử dụng để gạt một số kết hợp/vùng phím con chạy giữa các khóa số và các khóa con chạy.


Published:

PAGE TOP ↑