*

Number 9

Refers to display adapters made by Number Nine Visual Technology Corporation, Lexinton, MA. Over the years, Number Nine has been known for its quality video products that continually push the envelop for highperformance display.

Số 9 Là các bộ điều hợp hiển thị được thực hiện bởi công ty kỹ thuật hiển thị Number Nine, Lexinton, MA. Trải qua nhiều năm, Number Nine đã nổi tiếng vói các sản phẩm video chất lượng mà liên tục đạt được sự hiển thị ở mức độ thưc hiện cao.


Published:

PAGE TOP ↑