*

number crunching

Refers to computers running mathematical, scientific or CAD applications, which perform large amounts of calculations.

number crunching Chỉ các máy tính chạy các ứng dụng toán học, khoa học hoặc CAD mà có chức năng thực hiện số lượng lớn các phép tính.


Published:

PAGE TOP ↑