*

numeric coprocessor socket

A pushdown socket on the motherboard of many personal computers into which you or a dealer can mount a numeric coprocessor.

đế cắm đồng xử lý số Đế cắm gắn trên broad mẹ của nhiều máy tính cá nhân, mà bạn hoặc người bán hàng có thể cắm một chip đồng xử lý số vào đó.


Published:

PAGE TOP ↑