*

numeric corocessor

A microprocessor support chip that performs mathematical computations specifically those using binarycoded decimal (BCD) and floating point calculations at speeds of up to 100 times faster than a microprocessor alone. The Intel numeric coprocessors 8087,80287, and 80387 are designed to work with their microprocessor counterparts: the 8087 is designed to work the 8088 and 8086, and the 80287 and 80387 are designed to work with the 80286 and 80386, respectively. Otherwise, all three Intel numeric coprocessors are similar’ they are designed to work with 80 bits at a time so that a programmer can express a number of sufficient length to ensure accurate calculations. An innovative feature of the Intel 80486DX chip is the inclusion of the numeric coprocessor circuitry on the microprocessor chip.

bộ đồng xử lý toán, bộ đồng xử lý số. Một chip phụ trợ cho bộ vi xử lý, có nhiệm vụ thực hiện các tính toán toán số học với tốc độ 100 lần nhanh hơn so với trường hợp chỉ có một mình bộ vi xử lý. Các đồng bộ xử lý số của Intel8087,80287, và 80387 mới được thiết kế để làm việc với các bộ vi xử lý tương ứng. Chúng làm việc với 80 bit cùng một lúc, cho nên lập trình viên có thể biểu diễn một số đủ độ dài để bảo đảm cho các phép tính được thực hiên chính xác. Một tính năng cải tiến của chip Intel 80486DX là gộp cả mạch đồng xử lý số vào trong chip vi xử ly. Xem binary coded decimal (BCD), floatingpoint calculation, và microprocessor.


Published:

PAGE TOP ↑