*

numeric data

Refers to quantities and money amounts used in calculations. Contrast with string or character data.

Dữ liệu số Chỉ các đại lượng và số lượng tiền tệ được sử dụng trong các phép tính. Trái với string hoặc character data.


Published:

PAGE TOP ↑