*

numerical control

A category of automated machine tools, such as drills and lathes, that operate from instructions in a program. Numerical control (NC) machines are used in manufacturing tasks, such as milling, turning, punching, and drilling. First generation machines were hardwired to perform specific tasks or programmed in a very low level machine language. Today, they are controlled by their own microcomputers and programmed in high level languages, such as APT and COMPACT 2, which automatically generate the tool path (physical motions required to perform the operation). The term was coined in the 1950s when the instructions to the tool were numeric codes. Just like the computer industry, symbolic languages were soon developed, but the original term remained.

Điều khiển bắng số Một loại dụng cụ máy tự động chẳng hạn như máy khoan và máy tiện mà hoạt động từ các lệnh trong một chương trình. Các máy điều khiển bằng số NC được sử dụng trong các tác vụ sản xuất chẳng hạn như xay tán,tiện, đục lỗ và khoan. Các máy thế hệ đầu tiên được nối kết cứng để thực hiện các tác vụ đặc biệt hoặc được lập trình bằng một ngôn ngữ máy mức độ thấp. Ngày nay chúng được điều khiển bởi các máy tính nhỏ của riêng chúng và được lập trình bằng các ngôn ngữ cao chẳng hạn như APT và COMPACT 2 mà có khả năng tạo ra đường dẫn công cụ một cách tự động (các chuyển động vật lý cần để thực hiện thao tác). Thuật ngữ này ra đời vào những năn 1950 khi các lệnh dành cho công cụ là các mã bằng số cũng giống như nghành công nghiệp máy tính, các ngôn ngữ biểu tượng chẳng bao lâu được phát triển tuy nhiên thuật ngữ gốc vẫn được duy trì.


Published:

PAGE TOP ↑