*

NURB(Non-Uniform Rational Bspline)

A type of Bspline that yields a smoother curve. NURBS require more calculation to generate than Bsplines.

NURB(Non-Uniform Rational Bspline) Một loại đường cong splineB mà có một độ cong nhẵn hơn. NURBS cần được thực hiện từ nhiều phép tính hơn các đường cong slineB.


Published:

PAGE TOP ↑