*

OAI(Open Application Interface)

A computer to telephone interface that lets a computer control and customize PBX and ACD operations.

OAI(Giao điều ứng dụng mở) Một giao điền từ máy tính đến điện thoại dưới sự điều khiển của một máy tính và thực hiện theo yêu cầu các điều hành PBX và ACD.


Published:

PAGE TOP ↑