*

object bus

The protocol that governs communications between objects in a distributed objects system. For example, DCOM is the object bus for MIcrosoft’s COMbased objects. See distributed objects, DCOM and CORBA.

Bus đối tượng Giao thức điều khiển sự truyền thông giữa các đối tượng trong một hệ thống các đối tượng phân tán. Ví dụ, DCOM là bus đối tượng cho các đối tượng dựa trên COM của MIcrosoft. Xem distributed objects, DCOMCORBA.


Published:

PAGE TOP ↑