*

object code

Same as machine language.

Mã đối tượng Tương tự với machine language.


Published:

PAGE TOP ↑