*

Object Linking and Embedding(OLE)

A set of standards, developed by Microsoft Corporation and incorporated into Microsoft Windows and Apple’s Macintosh system software, that allows you to create dynamic, automatically updated links between documents, and also to embed a document created by one application into a document created by another. To understand linking and embedding, start by considering the limitations of standard Clipboard techniques for copying information. When you use the Clipboard to copy a Microsoft Excel chart into a Microsoft Word document, there is no link between the source document (the Excel chart) and the destination document (the Word chart). If you later change the Excel chart, your changes are not reflected in the copy you placed in the Word document. You must remember to update this copy, and you must do so manually by repeating the entire copy procedure. With OLE you can create a dynamic link between the source document and the destinatio document, so that the changes you make to the source document are automatically reflected in the destination document. With linking, you use the Clipboard to copy the source document, as before, but you choose a command called Paste Link or Paste Special, instead of the usual Paste command, to insert the copy in the destination document. Pasting the copy this way creates a dynamic link between the source document and the destination document. If you make a change to the source document, these changes are automatically reflected in the destination document; you don’t have to do anything. What is more, you can easily edit the linked object just by doubleclicking it; this action starts the object’s server application the one that created the objectenabling you to edit the source document and to update the copy. OLE also supports embedding, which differs from linking. When you embed an object, you acwally place the source document (or a portion of the source document) physically into the destination file, resulting in a compound filea file that contains information needed by both applications: the server application (the one that created the embedded object) and the client application (the one that received the embedded object). With embedding, no link is created between the source document and the embedded object. If no link is created, then why bother with embedding? The answer is that embedding places a fully editable copy of the source document into the destination document. You can modify this copy as much as you like without worrying about affecting the source document. To sum up the difference between the linking the embedding, linking is useful when you want to maintain one authoritative version of a file, which you may want to copy many times. For example, suppose that you keep your firm’s price list in one authoritative Excel worksheet. You often copy all or part of this document to Word documents, such as reports or proposals. You always want any changes in the Excel document to be reflected automatically in all the copies you have made. You choose linking. Embedding is useful when you want to place just one copy of an object in a file, and you don’t want the changes you make to this object to be reflected in the original or any other copies. For example, suppose that you embed your firm’s price list in a proposal in which you want to cut all your prices by 10 percent for just one client. You don’t want this change to be reflected in the original Excel worksheet. You choose embedding. After embedding the object, you doubleclick it to start Excel and make don’t affect the original worksheet. Here, embedding is the better choice. To use OLE, you must be runnning applications that are capable of serving as client and server applications for OLE purposes. You can tell quickly whether an application has linking or embedding capabilities, or both. Just pull down the Edit menu and look for a command such as Paste link or Paste Special; if you fine one, the application can function as a client application for linking. Look in the Edit menu or other menus for an Insert Object command, which indicates that the program can function as a client application for embedding purposes. Most programs that can function as OLE clients also can function as servers. See applet, client application, embedded object, linked object, and server application.

liên kết và nhúng đối tượng(OLE) Một tập các tiêu chuẩn do Microsoft Corporation biên soạn, đồng thời kết hợp vào Microsoft Windows và phầm mềm hệ thống Macintosh của Apple, cho phép bạn có thể tạo ra các mối liên kết động và tự động cập nhật giữa các tài liệu, cũng như có thể nhúng một tài liệu do một chưng trình ứng dụng taọ ra vào trong một tài liệu do chương trình ứng dụng khác tạo ra. Khi bạn dùng Clipboard để sao chép một đồ thị Microsoft Excel vào một tài liệu của Microsoft Word, và sau đó thay đổi đồ thị Excel, thì những thay đổi của bạn sẽ không phản ảnh vào bản sao mà bạn đã đặt trong tài liệu của Word. Tuy nhiên, với OLE bạn có thể thành lập một mối liên kết động (dynamic) giữa tài liệu nguồn và tài liệu đính sao cho những thay đổi mà bạn tạo ra trong tài liệu nguồn sẽ được phản ảnh trong tài liệu đích. Việc liên kết cũng cần thiết khi bạn muốn giữ chủ quyền của một tập tin mà bạn đã đưa vào trong nhiều tài liệu hoặc trình ứng dụng khác. Tập nguồn này bạn có thể biên tập sửa đổi lại bất kỳ khi nào bạn muốn, nhúng vị trí của tập này phải không bị thay đổi. OLE cũng phải phù hợp với việc nhúng. Khi nhúng một đối tượng, thực chất là bạn đã đặt một bản sao của tài liệu nguồn (hoặc một phần của tài liệu nguồn) hoàn toàn độc lập và có thể biên tập lại,vào trong tập đích để tạo nên một tập hỗn hợp. Nhúng cần thiết khi bạn muốn đặt bản sao của một đối tương vào một tập, mà không muốn những thay đổi do bạn tạo ra cho đối tượng này lại được phản ảnh vào tập gốc, hoặc ngược lại. Sau khi đã nhúng một đối tượng, ban click đối chuột vào nó để dùng trình ứng dụng nguồn của nó mà biên tập sửa đổi đối tượng đó. Tập gốc có thể được sửa đổi hoặc chuyển khỏi vị trí của nó mà không ảnh hưởng gì đến đối tượng được nhúng. Để sử dụng OLE, bạn phải chạy các chương trình nào vừa có thể là trình ứng dụng khách vừa có thể là trình ứng dụng chủ đối với các mục đích OLE. Để biết ngay một chương trình ứng dụng có phù hợp với tiêu chuẩn OLE, bạn hãy cho kéo xuống trình đơn Edit, và tìm lệnh Paste Link hoặc Paste Special để dùng cho liên kết. Nếu trình đơn Edit có lệnh Insert Object, thì chương trình đó có thể đóng vai trò trình ứng dụng đích cho việc nhúng đối tượng. Xem applet, client application, embedded object, linked object, và server application. Để tạo liên kết bạn chép dữ liệu nguồn rồi dùng Paste Link hoặc Paste Special để chèn bản sao đó vào tài liệu đích, và mối liên kết động đã được thành lập. Nếu bạn có những thay đổi ở tài liệu nguồn và cả hai tài liệu nguồn và đích đều mở, sự thay đổi đó sẽ được phản ánh trong tài liệu đích một cách tự động. Để có thể sửa đổi đối tương đã được liên kết, bạn chỉ cần click đôi chuột vào nó nhằm khởi động trình ứng dụng đã tạo ra đối tượng này. Sửa đổi tài liệu nguồn thì bản sao đã được liên kết cũng được thay đổi cập nhật theo. Xem applet, client application, embedded object, linked object, and server application.


Published:

PAGE TOP ↑