*

object module

The output of an assembler or compiler, which must be linked with other modules before it can be executed.

Module dối tượng Đầu ra của một bộ dịch hợp ngữ hoặc bộ phiên dịch mà phải được liên kết với các module khác trước khi nó có thể được thực hiện.


Published:

PAGE TOP ↑