*

Object Packager

In Microsoft Windows, an accessory that transforms a document into an icon, which you can then insert within another document (even one created by another compatible application) as a linked or embedded object. (To package documents this way, both applications must be compatible with Microsoft’s object linking and embedding, or OIE, specifications.) When the reader of this document doubleclicks the icon, Windows starts the application that created the embedded document and displays the document in a new window, Using Object Packager, you can embed a spreadsheet as an icon in a word processing document, with a note such as, “Jan, just doubleclick this icon to see our Excel worksheet showing the Fall Quarter figures 1 told you about.”

Object Packager. Trong Microsoft Windows, đây là một dụng cụ dùng để chuyển một đối tượng thành một gói mà sau đó bạn có thể chèn nó vào trong một tài đích như một đối tượng được nhúng hoặc được liên kết. Người đọc tài liệu này, sẽ nhìn thấy một biểu tượng và bạn có thể click đôi chuột vào đó để khởi động trình ứng dụng đã tạo ra đối tượng này. Dùng Object Packager bạn có thể nhúng một bảng tính dưới dạng biểu tượng vào trong một tài liệu của trình xử lý từ, kèm theo một lời ghi chú, như là “Jan, hãy click đôi chuột vào biểu tượng này để nhìn thấy phiếu công tác Excel của chúng ta, trình bày các con số của Fall Quarter mà tôi đã no 1 i với bạn”.


Published:

PAGE TOP ↑