*

object program

A machine language program ready to run in a particular operating environment. It has been assembled, or compiled, and link edited.

Chương trình đối tượng Một chương trình ngôn ngữ máy sẵn sáng để chay trong một môi trường điều hành đặc biệt. Nó đã được biên dịch và được soạn thảo liên kết.


Published:

PAGE TOP ↑