*

object technology

The use of objects as the building blocks for applications. Objects are independent program modules written in objectoriented programming languages. Just as hardware components are routinely designed as modules to plug into and work with each other, objects are software components designed to work together at runtime without any prior linking.

Kỹ thuật đối tượng Việc sử dụng các đối tượng như là các khối kiến tạo các ứng dụng. Các đối tượng là các module chương trình độc lập được viết bằng các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Chỉ khi các thành phần phần cứng được thiết kế thông thường như các module để cắm vào và tác động lẫn nhau, các đối tượng là các thành phần phần mềm được thiết kế để phối hợp hoạt động tại thời gian thực hiện mà không có bất kỳ liên kết ưu tiên nào.


Published:

PAGE TOP ↑