*

objectedoriented interface

A graphical interface that uses icons and a mouse, such as Mac, Windows and Motif.

Giao diện hướng đối tượng Một giao diện đồ họa mà sử dụng các biểu tượng và chuột chẳng hạn Mac, Windows và Motif.


Published:

PAGE TOP ↑