*

objectoriented DBMS

A DBMS that manages objects (abstract data types). An objectoriented DBMS, or ODBMS, is suited for multimedia applications as well as data with complex relationships that are difficult to model and process in a relational DBMS. Because any type of data can be stored, an ODBMS allows for fully integrated databases that hold data, text, pictures, voice and video.

DBMS hướng đối tượng Một DBMS, có chức năng quản lý các đối tượng (các loại dữ liệu trừu tuọng). Một DBMS hoặc một ODBMS hướng đối tượng thích hợp cho các ứng dụng đa phương tiện cũng như các dữ liệu có các mối quan hệ phức tập mà khó tạo mô hình và xử lý trong một DBMS tương quan. Bởi vì bất kỳ một loại dữ liệu nào có thể được lưu trữ, một ODBMS cung cấp cơ sở dữ liệu được tổng hợp đầy đủ có chức năng chiếm giữ dữ liệu văn bản tranh ảnh giọng nói và hình ảnh.


Published:

PAGE TOP ↑