*

objectoriented design

Transforming an objectoriented model into the specifications required to create the system. Moving from objectoriented analysis to objectoriented design is accomplished by expanding the model into more and more detail.

Thiết kế hướng đối tượng Việc vận tải một mô hình hướng đối tượng vào các đặc tả được cần để thiết lập hệ thống. Việc di chuyển từ phân tích hướng đói tượng đến thiết kế hướng đối tượng được hoàn tất bằng cách mở rộng mô hình càng lúc càng chi tiết hơn.


Published:

PAGE TOP ↑