*

objectoriented graphics

Same as vector graphics.

Đồ họa hướng đối tượng Tượng tự như vector graphics.


Published:

PAGE TOP ↑