*

objectoriented programming

Abbreviated “OOP”, the programming technology that supports the creation and processing of objects.

Lập trình hướng đối tượng Được viết tắt là “OOP”, Kỹ thuật lập trình mà hỗ trợ cho việc thiết lập và xử lý các đối tượng.


Published:

PAGE TOP ↑