*

objectoriented technology

A variety of disciplines that support object oriented programming, including objectoriented analysis and objectoriented design.

Kỹ thuật hướng đối tượng Nhiều nguyên lý có chức năng hỗ trợ cho lập trình hướng đối tượng bao gồm sự phân tích hướng đối tượng và thiết kế hượng đối tượng.


Published:

PAGE TOP ↑