*

OCR(Optical Character Recognition)

Machine recognition of printed characters. OCR systems recognize different OCR fonts, as well as typewriter and computer printed characters. Advanced OCR systems can recognize hard printing.

OCR(Sư nhận dạng ký tự quang học) Sụ nhận dạng bằng máy các ký tự được in. Các hệ thống OCR nhận biết các font OCR khác nhau cũng như các ký tự được in bằng máy tính. Các hệ thống OCR cấp cao có thể nhận dạng chữ viết tay.


Published:

PAGE TOP ↑