*

octal

A numbering system that uses eight digits. It is used as a shorthand method for representing binary numbers that use six bit characters; Each three bits (half a character) is converted into a single octal digit. Okta is Greek for 8.

Một hệ thống số sử dụng các chũ số 8. Nó được sử dụng như là một phương pháp tốc ký cho việc biểu thị các số nhị phân sử dụng các kỳ tự 6 bit. Mỗi 3 bit (phân nửa ký tự) được chuyển đổi thành một chữ số bộ 8 đơn. Otal là số 8 của tiếng Hy Lạp.


Published:

PAGE TOP ↑