*

octet

An eightbit storage unit. In the international community, octet is often used instead of byte.

Bộ tám Một đơn vị lưu trữ 8 bit. Trong cộng đồng quốc tế, octet được sử dụng thay cho byte.


Published:

PAGE TOP ↑