*

OCX(OLE Control EXtension)

A component software technology from Microsoft that enables a Windows program to add functionality by calling readymade components. Generally called OLE controls or OLE custom controls, they appear to the end user as just another part of the program. OCXs are Microsoft’s second generation component architecture. OCXs have been renamed ActiveX controls. See VBX and ActiveX control.

OCX(OLE Control EXtension) Một kỹ thuật phần mềm thành phần từ Microsoft mà hỗ trợ cho một chương trình Windows để tăng thêm tiện ích bằng cách gọi các thành phần đã được thực hiện sẵn. Nói chung được gọi là OLE control hoặc OLE custom control, chúng xuất hiện ở người sử dụng cuối cùng với tư cách là một phần khác của chương trình. OCX là cấu trúc thành phần thế hệ thứ hai của Microsoft. Các OCXs chính là các điều khiển ActiveX được dặt tên lại. Xem VBX và ActiveX control.


Published:

PAGE TOP ↑