*

ODBC(Open DataBase Connectivity)

A database programming interface from Microsoft that provides a common language for Windows applications to access databases on a network. ODBC is made up of the function calls programmers write into their applications and the ODBC drivers themselves.

ODBC(Sự nối kết cơ sở dữ liệu mở ) Một giao diện lập trình cơ sở dữ liệu từ Microsoft mà cung cấp một ngôn ngữ thông thường cho các ứng dụng Windows để truy cập các co sở dữ liệu trên một mạng. ODBC được tạo thành bởi các cuộc gọi chức năng mà các nhà lập trình viết vào các ứng dụng và các trình điều khiển ODBC của chúng.


Published:

PAGE TOP ↑