*

ODI(Open Datalink Interface)

A network driver interface from Novell. ODI is based on the LSL interface developed by AT&T for its UNIX System 5 operating system. See network driver interface and LSL.

ODI(Giao diện liên kết dữ liệu mỡ) Một giao diện trình điều khiển mạng từ Novell. ODI dựa trên giao diện LSL được phát triển bởi AT & T cho hệ điều hành UNIX 5. Xem network driver interfaceLSL.


Published:

PAGE TOP ↑