*

OEM(Original Equipment Manufacturer)

A manufacturer that sells equipment to a reseller. Also refers to the reseller itself. OEM customers either add value to the product before reselling it, private label it, or bundle it with their own products. See VAR.

OEM(Nhà chế tạo thiết bị gốc) Một nhà sản xuất mà bán thiết bị đến một người bán lại. Thuật ngữ này cũng ám chỉ đến người bán lại. Các khách hàng OEM tăng thêm giá tiền đối với sản phẩm trước khi bán lại nó, đặt nhãn hiệu riêng cho nó hoặc bán nó cùng với các sản phẩm của họ. Xem VAR.


Published:

PAGE TOP ↑