*

office automation

The integration of office information functions, including word processing, data processing, graphics, desktop publishing and email. The backbone of office automation is a local area network(LAN).

Tự động hóa văn phòng Sự tổng hợp các chức năng thông tin văn phòng bao gồm xử lý từ, xử lý dữ liệu, đồ họa, chế bản văn phòng và email. Xương sống của sự tự động hóa chính là mạng vùng cục bộ (LAN).


Published:

PAGE TOP ↑