*

office storage

Disks and tapes that are kept in a data library.

Lưu trữ ngoại tuyến Các đĩa và băng được lưu dữ trong một thư viện dữ trữ.


Published:

PAGE TOP ↑